Privacyverklaring

Autohuis Mulder V.O.F., gevestigd aan Leeksterweg 49, 8433 KW Haulerwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Autohuis Mulder V.O.F. Leeksterweg 49,

8433 KW Haulerwijk

tel. 316 19 96 95 79

De heer P. Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van Autohuis Mulder V.O.F. Hij is te bereiken via info@autohuismulder.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autohuis Mulder V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze leveringen, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieroander vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Geautomatiseerde besluitvorming

Autohuis Mulder V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autohuis Mulder V.O.F.) tussen zit. Autohuis Mulder V.O.F. gebruikt een softwarepakket voor de boekhouding en andere reguliere software voor de administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autohuis Mulder V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de volgende bewaartermijnen, zolang de overeenkomst blijft voortbestaan, een klant gebruik maakt van onze dienstverlening en er voor door Autohuis Mulder V.O.F. geproduceerde documenten, overzichten en of rapportages een wettelijke bewaartermijn geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autohuis Mulder V.O.F. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autohuis Mulder V.O.F. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autohuis Mulder V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autohuismulder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Autohuis Mulder V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autohuis Mulder V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autohuismulder.nl